Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Kontak: Slovenský filmový zväz, Mgr.Štefan Vraštiak, Hálkova 34, 831 003 Bratislava,


e-mail: vrastiak@slovanet.sk , sfz@ba.telecom.sk , mobil 0910 99 55 31


T l a č o v á   s p r á v a - P O Z V Á N K A

 

Literárny fond

Slovenský filmový zväz

Únia slovenských televíznych tvorcov

Klub filmových novinárov Slovenského syndikátu novinárov

si Vás dovoľujú pozvať

na slávnostné vyhlásenie a udeľovanie

výročných cien za audiovizuálnu tvorbu roku 2005

17. Igricov a Prémií a 

14. Cien slovenskej filmovej kritiky

vo štvrtok 25.mája 2006 o 15.00 hod

do kina Tatra v Bratislave, Námestie 1.mája č. 5

 

Podujatie podporili: Ministerstvo kultúry SR, KODAK Entertainment Imaging,

Kruh priateľov českej kultúry, Continental film - kino Tatra

Na podujatie je vstup voľný

 

IGRICE S CHUDÍKOM

Na udeľovaní Igricov, výročných národných filmových cien za audiovizuálnu tvorbu roku 2005 prisľúbil účasť aj herec Ladislav Chudík, ktorý si 27. mája pripomenie 82. výročie narodenia. Pre jeho obdivovateľov to bude nesporne jedinečná šanca stretnúť sa s hercom, ktorý sa načas odmlčal pre zdravotné problémy. Hral v takmer stovke slovenských a českých filmov a v televíznych filmoch a seriáloch.

Igric je najstaršia filmová cena udeľovaná na Slovensku. Prvé Igrice boli udelené v roku 1967, ďalšie v rokoch 1968 a 1969. Pre politické postoje slovenského FITEZu /Filmový a televízny zväz/, ktorý ceny udeľoval, k Augustu 1968 a nekompromisné stanoviská pri oceňovaní slovenských filmárov, bol FITEZ zakázaný a udeľovanie Igricov zrušené. V roku 1993 bolo udeľovanie Igricov obnovené a toho roku budú Igrice a Prémie Literárneho fondu, Slovenského filmového zväzu a Únie slovenských televíznych tvorcov udelené po 17-krát.

Súčasťou programu bude aj udeľovanie 14. Cien slovenskej filmovej kritiky Klubu filmových novinárov SSN.

Pripomeňme, že v predchádzajúcich rokoch získalo Igrice takmer tridsať najvýznamnejších slovenských filmárov -  Štefan Uher, Dominik Tatarka, Iľja Zeljenka, Juraj Jakubisko, Stanislav  Barabáš, Peter Solan, Martin Slivka, Laco Kraus, Viktor Kubal, Dušan Hanák, Martin Hollý, Stanislav Szomolányi, Albert Marenčin, Peter Kerekes, Alojz Hanúsek, Tibor Vichta, Stanislav Párnický, Dodo Šimončič, Jindro a Zdeno Vlachovci, Matej Mináč, Juraj Kukura, Juraj Nvota, Pavol Barabáš, Laura Siváková, Katarína Kerekesová, Richard Kirchhoff, Pavol Barabáš, Stanislav Štepka, Dušan Hudec a Tibor Biath.

Do súťaže o Igrice 2006 bolo prihlásených rekordný počet diel - 42, napríklad filmy Slnečný štát, Šílení, Ticho, My zdes, Pururambo, Vízie z Inferna, Mesto lietajúcich slov, Osobná chyba, Anjeli plačú, Mednyánszky, Slávnosť osamelej palmy, Standrad bastrad, Moja misia - Anjeli, seriál Medzi nami, DVD - Slovensko - Slovakia, Krvavá pani, knihy - Straty a nálezy 2, Filmové profily, portréty - Pedro Almodóvar, Juraj Jakubisko, zo študentských filmov vyberáme - Lionardo Mio, Nazdravíčko!, PornoRomantik, Monštrancia a ďalších devätnásť diel. Filmy hodnotí porota v zložení - predseda: Peter Hledík /umelecký riaditeľ MFF Art Film T. Teplice/ Trenčín/, členovia - Mária Kráľovičová /LF - za hercov/, Juraj Lihosit /LF/, Miloslav Končok /ÚSTT/, Peter Tóth /ÚSTT/, Ondrej Slivka /SFZ/, Štefan Vraštiak /SFZ/ - tajomník poroty.

 

Mgr. Štefan Vraštiak, predseda Slovenského filmového zväzu,

tajomník poroty a hlavný organizátor podujatia, mobil 0910 995531

V Bratislave 15.5.2006

 


17. IGRIC 2006

 
Cena Igric je najvýznamnejšie filmové ocenenia domácich audiovizuálnych tvorcov. Je udeľovaný od roku 1967. Spoluzakladateľom ceny je už zosnulý Martin Slivka. Po troch rokoch – roku 1969 bolo udeľovanie Igricov zakázané a FITEZ, ktorý ich udeľoval, bol zrušený. Udeľovanie Igricov bolo obnovené v roku 1993 . Pripomeňme, že v predchádzajúcich rokoch získalo Igrice takmer tridsať najvýznamnejších slovenských filmárov: Štefan Uher, Dominik Tatarka, Iľja Zeljenka, Juraj Jakubisko, Stanislav Barabáš, Peter Solan, Marti Slivka, Laco Kraus, Viktor Kubal, Dušan Hanák, Martrin Hollý, Stanislav Szomolányi, Albert Marenčin, Peter Kerekes, Alojz Hanúsek, Tibor Vichta, Stanislav Párnický, Dodo Šimončič, Jindro a Zdeno Vlachovci, Matej Mináč, Juraj Kukura, Juraj Nvota, Laura Siváková, Katarína Kerekesová, Richard Kirchhoff, Stanislav Štepka, Dušan Hudec a Tibor Biath..

 

Igrice, výročné tvorivé ceny udeľujú – Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov a Literárny fond v kategóriách – hraná filmová tvorba pre kiná, televízna dramatická tvorba, filmová a televízna dokumentárna tvorba, animovaná tvorba, herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele a za celoživotné dielo. Šesť rokov/1999-2004/ boli Igrice udeľované na Art filme Trenčianske Teplice. V roku 2005 bolo obnovené udeľovanie Igricov opäť v Bratislave a taktiež udeľovanie Igrica za celoživotné dielo /v rokoch 2001 - 2004 na Art Filme boli udeľované Zlaté kamery/.

Prihlásiť možno audiovizuálne diela výrobného roku 2005, aj české a zahraničné diela slovenských audiovizuálnych tvorcov. Dôležité je, aby mal tvorca trvalé bydlisko na Slovensku.

Okrem Igricov v prvých piatich kategóriách, môžu byť udelené v každej kategórii - aj dve Prémie, ďalej aj za audiovizuálnu teóriu a kritiku, študentskú tvorbu, ostatnú televíznu tvorbu, zostavenie a dramaturgiu DVD.

Štatút, prihlášku a organizačno – technické zabezpečenie si možno vyžiadať od 6.2.2006 na e - mailovej adrese: vrastiak@slovanet.sk , aj telefonicky /Štefan Vraštiak - mobil 0910 99 55 31/, zverejnené sú od 6.2.2006 aj na internetovej stránke www.kfn.websnadno.cz v rubrike SFZ, z ktorej je možné si ich stiahnuť a prihlášky rozmnožiť v potrebnom počte. Uzávierka prihlášok je – 17.3.2006. Igrice a Prémie LF, SFZ a ÚSTT budú udelené 25.5.2006 v Bratislave, spolu s Cenami slovenskej filmovej kritiky KFN SSZ za rok 2005.

 

 Mgr.Štefan Vraštiak

predseda Slovenského filmového zväzu

V Bratislave 30.1.2006


ŠTATÚT CENY IGRIC 2 0 0 6

  

a prémií Slovenského filmového zväzu /SFZ/, Únie slovenských

televíznych tvorcov /ÚSTT/ a Literárneho fondu /LF/

 

I.

 
CHARAKTERISTIKA CENY IGRIC

 

l. IGRIC je národná tvorivá cena / ďalej len cena/, ktorou sa každoročne oceňujú 

 najvýznamnejšie tvorivé činy v oblasti filmovej a televíznej tvorby. Jej poslaním je 

 spolupôsobiť pri obnove hodnotových kritérií tvorby v duchu humanistických ideálov 

 európskej kultúry a motivovať tvorcov pri zvyšovaní profesionálnej a estetickej úrovne

 ich diel. Cenu udeľujú SFZ, ÚSTT a LF.

II.

 

PODMIENKY UDELENIA CIEN

 
l. Ceny IGRIC sa udeľujú za:

 mimoriadne tvorivé výkony v audiovizuálnych dielach vyrobených v predchádzajúcom 

 kalendárnom roku /Výnimočne i za diela vyrobené v ďalších predchádzajúcich rokoch, ak 

 sa preukáže, že k ich zaradeniu nemohlo dôjsť z objektívnych príčin/,

 2. Celkove môže byť v príslušnom kalendárnom roku udelená cena IGRIC v šiestich

 kategóriách:

   - hraná filmová tvorba pre kiná

 

  - televízna dramatická tvorba

 

 - filmová a televízna dokumentárna tvorba

 

 - animovaná tvorba

 

 - herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele

 

  - celoživotné dielo

 

3. IGRIC môže byť udelený:

 a/ tvorcovi v ktorejkoľvek tvorivej profesii, hercovi, herečke podieľajúcemu sa na tvorbe

 audiovizuálneho diela

 b/ viacerým rovnocenným tvorcom v príslušnej tvorivej profesii podieľajúcim sa na tvorbe

 jedného diela

 c/ tvorcovi, hercovi, herečke za mimoriadny tvorivý výkon v zahraničnom diele s trvalým

 bydliskom na Slovensku

  d/ návrhy na udelenie Igrica za celoživotné dielo sú predkladané komisi televízia,

 

 film, video LF, ktorá ich predloží porote

 

3. IGRIC nemôže byť: 

 

 a/ rozdelený medzi tvorcov viacerých diel alebo hercov účinkujúcich vo viacerých dielach

 

 b/ udelený kolektívu tvorcov rôznych profesií podieľajúcich sa na tvorbe jedného diela


 
4. Symbolom ceny je postava IGRICa od akademickej sochárky E. Masarovičovej. 

 

5. Ceny IGRIC môžu byť spojené s finančnou odmenou /viď Zvláštne ustanovenia/.

6. Ceny IGRIC nemusia byť udelené v plnom rozsahu. Prípadné neudelenie cien 

 v jednotlivých kategóriách musí byť uvedené v protokole a oficiálne vyhlásené pri

 udeľovaní cien

 III. 

 

   TVORIVÉ PRÉMIE

 

 

 l. Tvorivé prémie SFZ, ÚSTT a LF /ďalej len prémie/ sa udeľujú za vynikajúce tvorivé

 výkony v stanovených oblastiach a ľubovoľných tvorivých profesiách /réžia, kamera,

 hudba, dabing, výtvarné stvárnenie, redakčná príprava, dramaturgia, moderovanie, 

 herecké výkony v dramatických filmových a televíznych dielach, teoretické,

 encyklopedické a historiografické dielo, za študentskú prácu v ľubovoľnej tvorivej 

 profesii/. Celkom môžu byť udelené najviac 2 prémie v každej oblasti podľa nasledujúceho

 rozpisu:

 hraný film, televízna dramatická tvorba, herecké výkony v dramatických filmových a

 televíznych dielach, filmová a televízna dokumentárna tvorba, animovaný film, ostatná 

 televízna tvorba, zostavenie CD-ROM a DVD, audiovizuálna teória a kritika, študentská

 tvorba.

2. Obecné podmienky udelenia prémií sú identické s podmienkami cien IGRIC /podľa čl. II.

 ods. l až 3 tohto Štatútu/.

3. Vyjadrením prémií sú diplomy.

4. Jednotlivé prémie môžu byť spojené s finančnou odmenou /viď Zvláštne ustanovenia/.

5. Prémie nemusia byť udelené v maximálnom rozsahu.

6. Jeden tvorca môže byť za ten istý tvorivý výkon odmenený len jednou prémiou.

 

IV.

 

NÁVRHY NA OCENENIE

 

 

l. Kandidátov na udelenie cien a prémií navrhujú producentské subjekty, výbory a členovia 

 umeleckých združení. V oblasti školstva môže príslušné návrhy podať Dekanát VŠMU i

 jednotliví pedagógovia a študenti. Jednotliví tvorcovia sa môžu prihlásiť aj individuálne.

 Návrhy na udelenie cien a prémií v rámci tohto Štatútu môžu podať i členovia poroty súťaže

 IGRIC najneskôr na svojom prvom zasadnutí.

 Predseda poroty o takomto rozhodnutí bezodkladne informuje Organizačný výbor IGRIC.

 

 

V.

 

POROTA

 

l. O udelení cien a prémií rozhoduje najmenej 6 - členná porota, do ktorej rovnaký počet 

 členov menujú výbory SFZ a ÚSTT, najmenej l jej člena výbor Sekcie pre tvorivú činnosť 

 v oblasti televízie, filmu a videotvorby LF a l člena výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v 

 oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia LF. Ďalším členom poroty je predseda

 poroty, ktorého na základe vzájomnej dohody menujú výbory SFZ, ÚSTT a výbor sekcie

 FTV LF. Predseda riadi prácu poroty a pri rovnosti hlasov je jeho hlas rozhodujúci.

2. Porota v spolupráci s Organizačným výborom môže pre zefektívnenie svojej práce

 zriaďovať pomocné výberové komisie alebo poroty pre jednotlivé tvorivé oblasti, pričom

 platí zásada, že predsedom takejto komisie alebo poroty je príslušný člen hlavnej poroty.

 
3. Členom poroty alebo jej pomocných výberových komisií /porôt/ nemôže byť tvorca alebo

 predstaviteľ producentského subjektu, ktorého dielo kandiduje na udelenie ceny alebo

 prémie.

4. Porota má právo udeliť cenu alebo prémiu i v inej kategórii, ako v tej, do ktorej bolo dielo

 prihlásené.

5. Porota pri svojom rozhodovaní je povinná dodržiavať tento Štatút. V jeho rámci sú jej 

 rozhodnutia konečné.

6. Porota určí poradie a spôsob odovzdania jednotlivých cien počas oficiálneho vyhlásenia 

 výsledkov. Všetky prémie za jednotlivé tvorivé výkony sa nemusia slávnostne

 odovzdávať, ale len prečítať a poskytnúť tlači.

7. Poroty /komisie/ sú viazané mlčanlivosťou až do oficiálneho vyhlásenia výsledkov.

 

 

VI.

 

ORGANIZÁCIA

 

 

 

l. Udelenie cien IGRIC a prémií SFZ, ÚSTT a LF organizačne zabezpečuje Organizačný 

 výbor, ktorý zostavujú výbory SFZ a ÚSTT. Prácu Organizačného výboru riadi predseda, 

 ktorého na základe vzájomnej dohody menujú výbory SFZ a ÚSTT.

2. Podmienky udelenia cien IGRIC a prémií SFZ, ÚSTT a LF musia byť zverejnené v

 oznamovacích prostriedkoch najmenej 2 týždne pred uzávierkou prijímania prihlášok.

 

 

VII.

 

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

 

l. Náklady spojené s výrobou sošiek IGRIC, pokiaľ získajú na ich výrobu finančné

 

  prostriedky , znášajú - SFZ a ÚSTT. 

 

2. Náklady spojené s výrobou diplomov znášajú - SFZ a ÚSTT.

3. Finančné odmeny za jednotlivé ceny a prémie sa zabezpečuje z prostriedkov LF.

4. Výšku finančnej odmeny v každom jednotlivom prípade navrhuje porota /pri rešpektovaní

 celkového objemu finančných prostriedkov určených na tento účel v rozpočte sekcie FTV

 LF/ a schvaľuje výbor sekcie FTV LF. Finančné odmeny za cenu IGRIC a prémie za

 herecké výkony v dohodnutej výške sa uhrádzajú z prostriedkov Sekcie pre divadlo, 

 rozhlas a zábavné umenie LF.

5. Porota je povinná vypracovať a odovzdať LF písomné hodnotenie jednotlivých diel.

6. Finančná odmena môže byť priznaná výlučne občanovi Slovenskej republiky alebo

 cudziemu štátnemu príslušníkovi s trvalým pobytom v SR, pokiaľ sa na neho vzťahujú

 2% odvody z odmien /viď Zákon NR SR l3/1993 o umeleckých fondoch/.   7. Ak tvorca získa za jeden tvorivý výkon viac cien alebo prémií, úhrn finančných odmien

 nesmie presiahnuť výšku jednej najvyššej možnej odmeny za tento tvorivý výkon.

 Tvorivé štipendium sa za cenu ani prémiu nepovažuje /ani v prípade podporného

 programu ALFA a BETA /.

8. Náklady spojené s hodnotením tvorby členov poroty a predsedu poroty znáša Literárny 

 fond.

9. Náklady spojené s organizáciou znášajú podľa osobitných dohôd SFZ a ÚSTT.

10. Slávnostné odovzdanie cien zabezpečia podľa osobitných dohôd SFZ a ÚSTT.

11. V rámci vyhlásenia výsledkov IGRIC môžu byť udelené aj ďalšie ceny iných subjektov

 pôsobiacich v oblasti audiovizuálnej tvorby a jej distribúcie, čo je však podmienené

 súhlasom výborov SFZ a ÚSTT.


VIII.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

l. Nedeliteľnou súčasťou tohto Štatútu pre príslušný rok je dodatok Štatútu ceny IGRIC a

 prémií Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho

 fondu, ktorý schvaľuje na návrh výborov SFZ a ÚSTT výbor sekcie FTV LF – organizačno

 technické zabezpečenie - ktoré obsahuje:

 a/postup práce - termíny

 b/ menný zoznam členov organizačného štábu

 c/ termín uzávierky prihlášok

 d/ menný zoznam porotcov

 e/ celkový objem finančných prostriedkov určených na ceny a prémie

 f/ termín a miesto slávnostného odovzdania cien

 g/ prípadne ďalšie ustanovenia, dotýkajúce sa príslušného ročníka

 h/ formulár prihlášky

2. Tento Štatút schvaľujú výbory SFZ, ÚSTT a výbory sekcií LF – pre tvorivú činnosť

 v oblasti televízia, film, video a a sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla

 a zábavného umenia.

 Jeho platnosť sa začína dňom schválenia a končí prijatím nového štatútu.

 

 

 Štatút schválený: 30. 1. 2006


za Výbor SFZ : za Výbor sekcie TFV LF

 Mgr.Štefan Vraštiak v.r. Ing. Miloslav Konček v.r.


za Výbor ÚSTT za Výbor sekcie RDZ.u. dňa

 Mgr. Katarína Javorská v.r. JUDr. Ján N i ň a j v.r. Slovenský filmový zväz Únia slovenských televíznych tvorcov

 

LITERÁRNY FOND 

 

  P R I H L Á Š K A

 

 

 filmu - televízneho programu, DVD, knihy, štúdie na udelenie ceny IGRIC a Prémie za 

 

 rok 2005

 

 

 

NÁZOV DIELA

 

 

 


 

VÝROBCA

 

(copyright)

 

 

 


 

ROK VÝROBY,

 

VyDANIA 

 

 

 

© 2005

MINUTÁŽ

 

(pri seriáloch aj počet dielov)

 

 


 

Pôvodný TECHNICkÝ

 

NOSIČ

 

film 35 mm

 

film 16 mm

 

Beta

 

Iný:

 

Meno a priezvisko tvorcu

 

 

 


ŠtÁTNA príslušnosť

 

------------------------------------

 

člen SFZ – Áno / nie

 

člen ÚSTT – Áno / nie

 

 

 

 

--------------------

 

 

 .

 

ADRESA 

 

 

 


Telefón:

 

Fax:

 

E – mail:

 

Tvorivý

 

výkon

 

Scenár, réžia, kamera, dramaturgia, herecký výkon, zvuk, strih, animácia, teoretická práca,

 

Iný:

 

Návrh na cenu

 

IGRIC

 

Hraný film, televízna dramatická tvorba, herecký výkon, dokument, animovaný film, celoživotné dielo

 

Návrh na prémiu

 

LF

 

Hraný film, televízna dramatická tvorba, herecký výkon, dokument, animovaný film, teória

 

a kritika, študentská tvorba, DVD, ostatná televízna tvorba 

 

Prihlasovateľ

 

(osoba, organizácia)

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 Dátum, pečiatka, podpis

 

 

ADRESA

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 

Správny údaj podčiarknite. Nehodiace sa škrtnite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávierka: 17. 3. 2006

 

 

Manipulačný poplatok za každé prihlásené dielo je 300,- Sk (neplatia členovia SFZ a ÚSTT pokiaľ majú uhradené členské príspevky, študenti a na základe dohody o spolupráci).   Prihlášky prijíma p. Štefan Vraštiak

 

e-mail: vrastiak@slovanet.sk , tel. mobil 0910 995531

 

Prihlásené diela možno nechať aj na novej adrese LF – Grõsslingovej ul. 55

 

Ku každej prihláške musí byť priložené dielo -film na VHS kazete, resp. DVD (pri seriáloch max. 3 diely)

 

 Manipulačný poplatok možno uhradiť v hotovosti pri odovzdávaní prihlášky, 

 

alebo cez banku na č. účtu SFZ - VÚB 47938-012/0200 - za každé prihlásené dielo 300.-Sk

 

 Ak chcete prihlásiť viac titulov, prihlášku si okopírujte.

 

 

 

 

ORGANIZAČNO – TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE UDEĽOVANIA IGRICOV A PRÉMIÍ 2006

 

 

Postup prác:

 

- schválenie Štatútu – komisie LF – televízia, film, video a rozhlas, divadlo a zábavné 

 

 umenie – 30.1.2006

 

- vyhlásenie súťaže pre výrobcov, tvorcov a fyzické osoby audiovizuálnych diel -

 

 6.2.2006

 

- schválenie poroty – február 2006

 

- prihlášky diel – 13.2.- 31.3.2006

 

- práca poroty – 31.3. – 12.5.2006/protokol/

 

- schválenie cien – LF - 22.5.2006

 

- udelenie cien – 25.5.2006 – kino Tatra Bratislava – pokiaľ získame grant MK SR –

 

 AudioVízia 2006, ak nie – miesto upresníme v apríli 2006

 

 

Porota – predseda – Dušan Hanák

 

 - zástupca LF SR- sekcia televízia, film, video

 

 - 2 zástupcovia SFZ

 

   - 2 zástupcovia ÚSTT

 

 - 1 zástupca sekcie rozhlas, divadlo, zábavné umenie – herecké ceny

 

 

Igric je dotovaný čiastkou 50 000,-Sk/herecký Igric – 20 000,.Sk/, Prémia čiastkou 10 000,-Sk/herecké prémie – 8 000,-Sk/

 

 

Organizačné zabezpečenie : Štefan Vraštiak- SFZ, Katarína Javorská - ÚSTT

 

 

Produkcia : firma KIM

 

 

Mgr. Štefan Vraštiak,

 

predseda SFZ, vrastiak@slovanet.sk mobil 0910 99 55 31

 

30.1.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ceny slovenskej filmovej kritiky 2004

 

za audiovizuálnu tvorbu, publikačnú činnosť a filmovú distribúciu v r. 2004

 

 

 

 

Ceny udelené v Bratislave 15.6.2005 na základe hlasovania v ankete členov KFN SSN

 

 

 

 

Cena slovenskej filmovej kritiky za dlhometrážny slovenský alebo koprodukčný hraný film pre kiná

 

 

 

Cena nebola udelená  

 

 

 

 

Cena slovenskej filmovej kritiky za ostatnú audiovizuálnu tvorbu

 

 

 

Amazonia vertical /r. Pavol Barabáš/

 

 

 

 

 

 

 

Cena slovenskej filmovej kritiky za dlhoročnú a stále trvajúcu publikačnú filmovú činnosť 

Richard Blech

 

 

 

Cena slovenskej filmovej kritiky za najlepší zahraničný film v slovenských kinách

 

 

 

 

 Dogville

 

Dánsko – kopr.Švéd./Fran./Angl./Nem./Hol./Fín./Tal./Nórs.

 

 r. Lars von Trier

 

 

 

 

 

Cena slovenských filmových novinárov distributérovi najlepšieho zahraničného filmu v slovenských kinách

 

 

 

SPI International – Dogville

 

 

 

 

 

 

 

Klub filmových novinárov

 

 

 

 

 

 SSN

 

 Bratislava 15. 6. 2005  

 

 

 

 

16. IGRIC 2005

 

 

 

 

Výročné ceny Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu

 

za audiovizuálnu tvorbu roku 2004 udelené v Bratislave 15. 6. 2005

 

 

 

P R O T O K O L O U D E L E N Í C I E N

 

 

 

I G R I C E A P R É M I E

 

 

 

Hraná filmová tvorba pre kiná

 

 

 

IGRIC – nebol udelený

Prémie  

 

 - Jánovi Ďurišovi

 za vynikajúcu obrazovú interpretáciu dramaticky náročnej témy vo filme Post coitum

 Prémiu v kategórii hraná filmová tvorba pre kiná

- Alexandrovi Šurkalovi

 za striedme obrazové zvýraznenie atmosféry príbehu vo filme O dve slabiky pozadu

 Prémiu v kategórii hraná filmová tvorba pre kiná

 

 

Televízna dramatická tvorba

 

 

 

IGRIC  

 

- Stanislavovi Štepkovi

 

 za svojský autorský pohľad na morálne a sociálne problémy vo filme Človečina

 

 Igric v kategórii televízna dramatická tvorba 

Prémie  

 

- Jurajovi Nvotovi

 za režisérsky prínos pri televíznom spracovaní témy vo filme Človečina

 Prémiu v kategórii televízna dramatická tvorba

 

- Ladislavovi Krausovi

 

 za žánrovo čisté stvárnenie televízneho obrazu vo filme Človečina

 

 Prémiu v kategórii televízna dramatická tvorba

 

 

Animovaná tvorba  

 

 

 

IGRIC – nebol udelený

Prémie  

 

- Michalovi Uhrínovi

 

 za kreslenú metaforu životnej kariéry jednej celebrity vo filme Super, superman

 

   Prémiu v kategórii animovaná tvorba

 

- Ivanovi a Dávidovi Popovičovcom    

 

 za netradičné a humorné spracovanie náučnej tematiky v animovanom eseji Guľôčkové pero

 

 Prémiu v kategórii animovaná tvorba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmová a televízna dokumentárna tvorba 

 

 

 

IGRIC

 

- Dušanovi Hudecovi

 

 za hlboký ponor do histórie pamäti národa a za statočnosť pri obhajobe svojho autorského posolstva

 

 vo filme Miluj blížneho svojho

 

 Igric v kategórii filmová a televízna dokumentárna tvorba 

Prémie

 

- Pavolovi Barabášovi

 za nápaditú a profesionálnu kompozíciu dokumentárnej kamery vo filme Amazonia vertical 

 

 Prémiu v kategórii filmová a televízna dokumentárna tvorba

 

- Ivanovi Ostrochovskému

 

 za originálny dokumentárny prístup v zobrazení závažnej spoločenskej udalosti vo filme Menšie zlo

 

 Prémiu v kategórii filmová a televízna dokumentárna tvorba

 

 

 

 

Herecký výkon vo filme alebo v televíznom diele 

 

 

 

IGRIC  

 

- Stanislavovi Štepkovi

 

 za plastické vytvorenie tragikomickej postavy otca vo filme Človečina

 

 Igric v kategórii za herecký výkon vo filme alebo v televíznom diele Človečina

Prémie  

 

- Emílii Vášáryovej

 za brilantné, citovo bohaté vykreslenie postavy Věry vo filme Horem pádem

 Prémiu v kategórii herecký výkon vo filme alebo v televíznom diele

- Kataríne Kolníkovej

 

 za presvedčivý, autentický typ starej mamy vo filme Človečina

 

 Prémiu v kategórii herecký výkon vo filme alebo v televíznom diele

 

 

 

IGRIC – za celoživotné dielo – kameraman Tibor Biath

 

 

 

  P R É M I E

 

 

 

 

DVD a CD-ROM  

 

 

 

Prémie 

 

- Stanislavovi Štepkovi

 

 za autorský prínos a zostavenie DVD 3x Radošínske naivné divadlo

 

 Prémiu v kategórii DVD a CD-ROM

 

- Pavlovi Barabášovi

 

 za výber a zostavenie vlastnej tvorby na DVD Kolekcia Grand Prix

 

 Prémiu v kategórii DVD a CD-ROM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teória a kritika  

 

 

 

Prémie  

 

- Pavlovi Brankovi

 

 za teoretický prínos v dvoch štúdiách o dokumentárnej tvorbe zverejnených v časopise KINO-IKON

 

 Prémiu v kategórii teória a kritika

 

- Jurajovi Mojžišovi

 

 za esejistické spracovanie závažnej filmovej témy v knihe Použi ma ako stránku knihy

 

 Prémiu v kategórii teória a kritika

 

 

 

Ostatná televízna tvorba 

 

 

 

Prémie

 

- Mariánovi Petrovi

 

 za osobitný prístup v realizácii strihu vo filme Metamorfózy

 

 Prémiu v kategórii ostatná televízna tvorba

 

- Zdenovi Vlachovi

 

 za náročný tvorivý kameramanský výkon vo filme V ríši kamzíka tatranského

 

 Prémiu v kategórii ostatná televízna tvorba

 

 

 

Študentská tvorba 

 

 

 

Prémie

 

- Samuelovi Jaškovi

 

 za úprimné autorské odhalenie sveta technologickej kultúry vo filme H4XOR

 

 Prémiu v kategórii študentská tvorba

 

- Mariánovi Tutokymu

 

 za réžiu hranej etudy vo filme Kohútik jarabý

 

 Prémiu v kategórii študentská tvorba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porota:

 

Rudolf Urc /predseda/

 

Členovia poroty:

 

Štefan Vraštiak /za SFZ/ - tajomník poroty

 

Albert Marenčin / za SFZ/

 

Katarína Javorská /za ÚSTT/

 

Ľubomír Vladár /za ÚSTT/

 

Miloslav Končok / za LF/

 

František Kovár /za sekciu rozhlas, divadlo a zábavné umenie LF/

 

 

 

 

 

V Bratislave 10.6.2005

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA